Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.1.2014 společnosti PLnet s.r.o. (dále jen Poskytovatel), IČ:29213771, pro poskytování přístupu k síti internet (dále jen Všeobecné podmínky) vydané v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronickýh komunikacích a o změně některýh souvisejících zákonů (zákon o elektronickýh komunikacích) ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Všeobecné podmínky“).

1. Všeobecné pojmy

1.1 PLnet je společnost PLnet s.r.o., Újezd 4012/10 Prostějov, 796 01, IČ: 29213771, DIČ: CZ29213771 (dále jen Poskytovatel)
1.2 Poskytovatel zajišťuje poskytování služeb elektronických komunikací v souladu s platnými právními předpisy podle Smlouvy s Uživatelem v rozsahu Osvědčení č. 761 Českého telekomunikačního úřadu, uděleného Poskytovateli služeb elektronických komunikací.
1.3 PLnet síť je soustava zařízení Poskytovatela používaných k poskytování služeb
1.4 Smlouva je písemná smlouva mezi uživatelem a Poskytovatelem. Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která je s Poskytovatelm ve smluvním vztahu definovaným Smlouvou o poskytování služeb elektronických komunikací a jejími přílohami a těmito „Všeobecnými podmínkami služeb elektronických komunikací a doplňkových služeb“, včetně platných příloh.
1.5 Kontaktní údaje jsou údaje poskytnuté uživatelem za účelem komunikace mezi uživatelem a Poskytovatelem
1.6 Nastavení je skupina údajů, které má uživatel nastaveny ve vlastnostech svého síťového hardware
1.7 Předávací rozhraní je zařízení, na němž Poskytovatel poskytuje službu
1.8 Technická podpora je služba zajišťující úplné odstranění poruch vzniklých na zařízení uživatele bez zavinění uživatele
1.9 Domácí připojení a Firemní připojení udávají charakter služby dle bodu 8.3 těchto všeobecných podmínek
1.10 Platba je pravidelná platba za poskytnutou službu prováděná uživatelem
1.11 Oprávněný zástupce je osoba oprávněná jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy jménem smluvní strany, nebo jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy za smluvní strany jako její zástupce
1.12 Ceník služby je platný ceník služeb Poskytovatel uvedený na internetových stránkách Poskytovatel
1.13 Sdílená linka je přípojka k internetu jejíž nominální rychlost je přidělována dynamicky a její parametry tvoří Maximální rychlost a Garantovaná rychlost
1.14 Maximální rychlost je maximální dosažitelná rychlost stanovená ve smlouvě
1.15 Garantovaná rychlost je nejnižší rychlost, kterou má uživatel vždy k dispozici, stanovená ve smlouvě

2. Služba

2.1 Poskytovatelem je společnost PLnet s.r.o., která poskytuje a zajišťuje službu v souladu s platnými právními předpisy a v rozsahu povolení udělených Českým telekomunikačním úřadem
2.2 Uživatel je fyzická či právnická osoba, která na základě smlouvy o poskytnutí služby užívá služeb poskytovatele
2.3 Uživatel využívá službu na základě nastavení, které mu bylo přidělenou Poskytovatel a které je uvedeno ve smlouvě, popřípadě sděleno dodatečně písemnou formou
2.4 Poskytovatel smí v průběhu poskytování služby přidělit jiné nastavení a je povinen uživatele o této změně informovat písemnou či ústní formou do 3 dnů od této změny
2.5 Předávací rozhraní je vždy stanoveno ve smlouvě
2.6 Kontaktním místem Poskytovatel jsou internetové stránky Poskytovatel a e-mail či ICQ na pracovníky Poskytovatel, v případě poruchy služby především telefonní čisla na pracovníky Poskytovatel
2.7 Aktuální nabídka, tj. rozsah poskytovaných Služeb včetně nezbytných specifikací a aktuální Ceník Služeb jsou veřejně přístupné na webové stránce Poskytovatele, tj. na www.plnet.cz, a v sídle Poskytovatele na adrese Újezd 4012/10, Prostějov. Ucelené smluvní ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem tvoří Smlouva, tyto Všeobecné obchodní podmínky a Aktuální ceník služeb.
2.8 VOIP účastnické číslo a volání VOIP číslo je telefonní číslo přidělené Poskytovatelem Uživateli z příslušného telefonního UTO z rozsahu čísel přiděleným ČTÚ. Uživatel má právo za poplatek na uveřejnění v telefonním seznamu vydávaném dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. VOIP volání je provozováno na datových linkách, jimiž je realizováno připojení k Internetu. Tarifikace telefonních hovorů je provedena podle ceníku, který je zveřejněný na www.plnet.cz
2.9 Poskytovatel zajišťuje přenositelnost telefonních čísel, která je upravena podle podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů opatření č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel. Podrobné informace týkající se přenesení telefonních čísel a ceník za přenesení telefonních čísel jsou vedeny na www.plnet.cz .
3.0 Účtem zákazníka se rozumí vybrané datové záznamy Uživatele, které jsou uloženy v databázovém serveru Poskytovatele a informují zákazníka o průběhu dodávaných služeb (například objem stažených dat, faktura a další). Přístup k účtu zákazníka je pod „Přihlašovacím jménem“ a „Přihlašovacím heslem“ na adrese https://klient.plnet.cz. Přihlašovací jméno a heslo je uvedené ve smlouvě.

3. Práva, povinnosti a ručení Poskytovatel

3.1 Poskytovatel zajistí uživateli službu umožňující datovou komunikaci prostřednictvím sítě internet dle podmínek daných smlouvou
3.2 Poskytovatel ručí za instalaci zavedené služby do 90 pracovních dnů od data podpisu smlouvy
3.3 Poskytovatel zodpovídá za provedení všech potřebných úkonů s dostatečnou péčí a odborností
3.4 Poskytovatel bude stav sítě a její vytížení nepřetržitě monitorovat za účelem poskytnutí maximální možné kvality služeb
3.5 Poskytovatel se zavazuje na základě žádosti uživatele provést neodkladně změnu služby, pokud tato změna bude možná a bude v souladu se specifikací služby a těmito Všeobecnými obchodnimí podmínkami a je oprávněn za tuto změnu požadovat finanční náhradu dle platného ceníku Poskytovatel
3.6 Poskytovatel neručí za Poskytovatel zařízení v prostorách uživatele nebo dodaných uživateli za účelem poskytnutí služby
3.7 Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikne jako důsledek překročení meze, poruchy, opravy nebo údržby Poskytovatel sítě či její části
3.8 Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout připojení případného uživatele bez udání důvodu
3.9 Poskytovatel zajistí základní blokaci nebezpečných portů a služeb na centrálních routerech

4. Práva, povinnosti a ručení uživatele

4.1 Uživatel je oprávněn podávat reklamace
4.2 Uživatel bude informovat Poskytovatel o změně svých kontaktních či platebních údajů nebo jiných skutečností udaných při uzavírání smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne změny, písemnou či ústní formou
4.3 Uživatel bude platit za službu řádně a včas dle článku 7
4.4 Uživatel nebude využívat Poskytovatel síť za použití jiného nastavení než jaké mu bylo přiděleno pracovníky Poskytovatel
4.5 Uživatel nebude neoprávněně manipulovat s Poskytovatel zařízením (měnit nastavení, zasahovat do hardware apod.)
4.6 Uživatel nebude používat síť v rozporu se zákonem či jinými právními předpisy platícími na území ČR a neumožní třetí osobě aby tak činila. Úživatel bere na vědomí, že nese veškerou odpovědnost za způsob, jakým poskytované služby využívá, jakož i za obsah dat, která odesílá a ukládá.
4.7 Uživatel využívající sdílenou linku ji bude využívat ohleduplným způsobem vůči ostatním uživatelům. Bude-li tento bod opakovaně porušovat, je Poskytovatel oprávněn snížit jeho rychlost na garantovanou úroveň až do odvolání
4.8 Uživatel je povinnen zajistit pracovníkům Poskytovatel a osobám pověřeným Poskytovatel přístup k Poskytovatel zařízení umístěného v prostorách uživatele
4.9 Uživatel ručí za Poskytovatel zařízení umístěné v jeho prostorách nebo které mu bylo dodáno za účelem poskytnutí služby
4.10 Uživatel neumožní bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatel žádné třetí straně trvalé nebo přechodné používání služeb za úplatu či bezplatně
4.11 Uživatel je povinnen zajistit souhlas vlastníka prostor pro umístění Poskytovatel zařízení
4.12 Uživatel, popř. za pomoci Poskytovatel, zajistí zabezpečení vlastního PC pomocí antivirového programu. Uživatel není oprávněn šířit jakoukoliv formu spamu, spywaru či virů přes službu sítě Poskytovatel
4.11 Porušení ujednání tohoto článku představuje závažné porušení smluvních podmínek a může být důvodem k výpovědi smlouvy ze strany poskytovatele. Poskytovatel je rovněž oprávněn požadovat v takovém případě zaplacení smluvní pokuty až do výše 15.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti. Právo poskytovatele na náhradu škody zůstává nedotčeno.

5. Smluvní vztah

5.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami
5.2 Pokud smluvní strany ve smlouvě neurčí jinak, tak se smlouva uzavírá na 1 kalendářní rok ode dne aktivace přípojky a výpovědní lhůta je stanovena na 3 měsíce
5.3 V případě smlouvy uzavřené na dobu určitou, zaniká smlouva, požádá-li o to písemně kterákoliv ze smluvních stran nejpozději 15 dní před uplynutím období na které byla smlouva sjednána. Neučiní-li tak, tak se smlouva po uplynutí původně sjednaného závazku mění na smlouvu na dobu neurčitou s obvyklou výpovědní lhůtou viz. 5.4.
5.4 V případě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou je výpovědní lhůta stanovena na 3 měsíce. Výpověď nemůže být podána dříve než po uplynutí dvou měsíců od zahájení poskytování služeb dle smlouvy, kromě případů dle článků 5.5., 5.6. a 5.7. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dně měsíce následujícího od doručení písemného podání výpovědi
5.5 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna ukončit smlouvu výpovědí, jestliže druhá strana ukončila svoji činnost, na její majetek byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, stala se nesolventní, nebo jsou její aktiva předmětem jakékoli formy exekuce, strana vstoupila do likvidace z vlastní vůle (tedy jinak než z důvodu reorganizace nebo fúze) nebo ze zákonných důvodů. Výpovědní doba v takovém případě činí jeden měsíc od prvního dne měsíce následujícího od doručení písemné výpovědi
5.6 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna ukončit smlouvu výpovědím jestliže druhá strana po dobu delší než 3 měsíce neplní podmínky stanovené smlouvou. Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení písemné výpovědi.
5.7 Pokud bude Smlouva ukončena ze strany uživatele před uplynutím sjednané doby určité, je uživatel povinnen poskytovateli služby (Poskytovatelu) zaplatit úhradu ve výši úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením resp. úhradu (viz bod 5.8) za předčasnou demontáž zařízení, které bylo uživateli zapůjčeno za zvýhodněných podmínek a současně úhradu ve výši 20% součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby jejího trvání nebo 20% součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.
5.8 Částka (poplatek) za předčasnou demontáž zařízení z důvodu předčasného ukončení smlouvy ze strany uživatele je uvedena ve smlouvě mezi uživatelem a poskytovatelem služeb (Poskytovatel) v sekci "Rozpis služeb".
5.9 Poskytovatel je oprávněn pozastavit aktivní přístup služby v případě, že uživatel porušil některá ustanovení smlouvy včetně Všeobecných podmínek
5.10 Jestliže uživatel odstranil příčiny, pro které bylo pozastaveno poskytování služeb, Poskytovatel obnoví poskytování služeb za úplatu a to nejpozději do jednoho kalendářního měsíce od odstranění příčin uživatelem
5.11 Jestliže neexistují na straně uživatele předpoklady pro odstranění příčin, pro které bylo pozastaveno poskytování služeb, je Poskytovatel oprávněn ukončit smlouvu výpovědí a to s okamžitou účinností.
5.12 Po vypršení či ukončení smlouvy práva stran vzniklých k datu tohoto vypršení nebo ukončení zůstanou neovlivněny. Uživatel bude plně spolupracovat s Poskytovatel na bezproblémovém ukončení poskytování služby a ve vyrovnání všech svých závazků vůči Plnet
5.13 Smlouva může být po vzájemné písemné dohodě obou stran ukončena s okamžitou platností
5.14 Dodatky a změny smlouvy mohou být provedeny pouze a jen písemnou formou a po vzájemné dohodě obou stran
5.15 Ani Poskytovatel, ani uživatel nejsou oprávněni jednat či vystupovat jménem druhé strany

6. Ochrana osobních dat

6.1 Poskytovatel je oprávněn shromažďovat osobní údaje a informace o uživateli a zástupcích uživatele, které jsou nutné pro jeho evidenci, vedení účtů, správu služeb, ochranu před zneužitím služeb, pro účely provozování sítě nebo propojených sítí a za účelem další spolupráce s uživatelem. Tyto údaje je Poskytovatel oprávněn užívat v souladu s právním řádem ČR
6.2 Poskytovatel se zavazuje, že s osobními údaji a informacemi o uživateli a zástupcích uživatele bude nakládat pouze v souladu se zákonem a nebude je sdělovat třetím stranám
6.3 Uživatel či jeho zástupce má právo zadat o pravit data, týkající se jeho osoby
6.4 Poskytovatel má právo uvádět uživatele jako svého referenčního zákazníka, pokud smlouva nurčí jinak
6.5 Poskytovatel je oprávněn zpřístupnit jméno, adresu a kontaktní údaje uživatele ostatním uživatelům Poskytovatel sítě, avšak pouze za účelem referencí

7. Ceny a platební podmínky

7.1 Ceny za službu jsou stanoveny ve smlouvě na základě platného ceníku služeb Poskytovatel, uvedeného na internetových stránkách Poskytovatel, popřípadě mohou být stanoveny po vzájemné dohodě obou stran
7.2 Platba se provádí převodem ve prospěch účtu Poskytovatel, který je uveden ve smlouvě a fakturaci, či po písemné dohodě obou stran i v hotovosti, popř. jiným způsobem
7.3 Platba se provádí vždy předem na období třech kalendářních měsíců, není-li stanoveno ve smlouvě jinak
7.4 Platba za službu musí být uhrazena vždy do desátého dne prvního měsíce období za nějž se platba provádí
7.5 V případě porušení článků 4.4.-4.6., 4.8., 4.10., 4.11., 7.4. a 7.6 je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služby do doby než bude sjednána náprava. Za znovuobnovení poskytované služby je Poskytovatel oprávněn vybírat poplatek, který je uvedený v ceníku
7.6 V případě pozastavení služby dle článku 7.5. nezaniká uživateli povinnost uhradit částku za poskytovanou službu a to bez ohledu jejího současného pozastavení
7.7 Neuhradí-li uživatel dlužnou částku do dvaceti dnů od data splatnosti služby, je Poskytovatel oprávněn podle článku 5.5. odstoupit od smlouvy
7.8 Pokud bude zřízena služba v průběhu kalendářního měsíce, bude provedeno vyúčtování za daný měsíc poměrným dílem za tento měsíc. Další zúčtovací období již bude celý kalendářní měsíc
7.9 Uživatel bere na vědomí, že u smluv na dobu neurčitou nevzniká žádný právní nárok na vrácení přeplatku, neprokáže-li uživatel oprávněnou závadu Poskytovatelem poskytovaných služeb.
7.10 Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit název objednané služby uživatelem, a to kdykoliv v průběhu jejího užívání, přičemž cena zůstává stejná.
7.11 V případě prodlení uživatele se zaplacením ceny poskytované služby po dobu delší než 30 dnů je poskytovatel oprávněn požadovat na uživateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5% z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.
7.12 Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit parametry služby takto:
a) k navýšení rychlosti u jednotlivých tarifů dochází automaticky na základě rozhodnutí poskytovatele
b) při přechodu z vyšší částky na nižší částku objednané služby má poskytovatel právo účtovat si poplatek 500,- kč.

8. Kvalita služby a poruchy

8.1 Uživatel je povinen ohlásit poruchu služby co nejdříve po jejím zjištění. Porucha z hlediska povinnosti Poskytovatel k řešení poruch dle této smlouvy vzniká v okamžiku, kdy ji uživatel ohlásil
8.2 Poskytovatel nezaručuje bezporuchovost či nepřerušitelnost služeb. Poskytovatel zodpovídá za odstranění poruch dle definovaných procesů ve sledu registrace jednotlivých poruch. Opětovné zavedení služby bude zajištěno v co nejkratším termínu
8.3 Poskytovatel zaručuje dostupnost služby 90%, u firemních služeb je smluvní dostupnost 95-99% (technologická omezení)
8.4 V případě, že dostupnost služby bude v kalendářním měsíci nižší nez smluvní je uživatel oprávněn požadovat po Poskytovatel finanční kompenzaci. Snížení je o 1/720 za každou započatou hodinu trvání výpadku. Požadavek na snížení je povinnen uživatel uplatnit písemnou formou a to nejpozději do doby 14 dnů. Nárok zaniká, vznikla li nedostupnost vinou živelné pohromy či uživatelskou chybou. Snížení lze zahrnout do příští faktury a nebo lze dopropisovat.
8.5 SLužba nezahrnuje bezplatnou technickou podporu, není-li ve smlouvě stanoveno jinak

9. Mlčenlivost

9.1 Žádná ze smluvních stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany dát třetí straně k dipozici smlouvu, včetně všech jejich dodatků a příloh.
9.2 Mlčenlivost se netýká informací, které jsou veřejně publikovatelné

10. Právo a soudní příslušnost

10.1 Uzavřená smlouva se řídí platným právním řádem České republiky
10.2 Reklamace se řídí platným právním řádem České republiky
10.3 Právní vztahy vzniklé smlouvou a na základě Všeobecných podmínek, jež zde nejsou výslovně upraveny, se řídí obchodním zákoníkem České republiky v platném znění
10.4 V případě změny těchto Všeobecných podmínek je Poskytovatel povinen neprodleně informovat uživatele prostřednitvím svých internetových stránek a uživatel má právo do jednoho kalendářního měsíce ukončit smlouvu výpovědí. Výpovědní lhůta v tomto případě činí 1 kalendářní měsíc. Výpovědní lhůta bězí od následujícího měsíce od písemného doručení výpovědi

11. Převod práv

11.1 Uživatel může převést svá práva či povinnosti ze smlouvy vyplývající na jinou stranu, která je schopna se řídit závazky ze smlouvy pouze na základě předchozího písemného souhlasu Poskytovatele
11.2 Poskytovatel je oprávněn převést svá práva či povinnosti ze smlouvy vyplývající nebo jejich část na kteroukoliv součást Poskytovatel či třetí stranu, která je schopna dostatečně plnit ustanovení smlouvy i bez souhlasu uživatele

Zavoláme Vám

Vyplňte formulář, odešlete ho a my Vám zavoláme a pomůžeme s výběrem.

Zadejte jméno a příjmení
Zadejte telefon
Zadejte bydliště
Vyberte službu
Opište ověřovací kód